h

Het afgelopen jaar was een turbulent jaar voor het Werkgevers Servicepunt.

10 april 2019

Het afgelopen jaar was een turbulent jaar voor het Werkgevers Servicepunt.

Er was o.a. ontevredenheid bij de ketenpartners, intern wisselingen op managementvlak die tot onrust in de organisatie leidde en inhoudelijk had het WSP te maken met een enorme ommekeer in de arbeidsmarkt die enerzijds vroeg om een dynamische aanpak, en anderzijds dwong om tot een gezamenlijke regionale visie voor de toekomst te komen.

Dit alles is gedurende 2018 duidelijk gekanteld en het Werkgevers Servicepunt heeft in 2018 een knappe prestatie neergezet. Ik kan dat het best aan de hand van de volgende punten weergeven:

*) De tevredenheid werd door ongeveer met een 7,5 uitgedrukt.

*) De plaatsing van kandidaten, voornamelijk met een afstand tot de arbeidsmarkt, heeft de doelstelling van 1156 ruim overschreden. In totaal werden er 1299 plaatsingen gerealiseerd. Dit leverde de deelnemende gemeenten een besparing van € 1.681.000 op.

*) In de keten heeft intensieve samenwerking ertoe geleid dat er meer gezamenlijk wordt opgetrokken.

*) Ook wordt niet alleen meer op kwantiteit van de output gerapporteerd, maar wordt het totale primaire proces als uitgangspunt genomen. Advisering aan werkgevers is daarbij een belangrijk item. Het meten van de kwaliteit van de uitgaande stroom is door de invoering van de APK (Arbeidsmarkt Periodieke Ketenanalyse), verbeterd. In Q2 wordt een verdere verdieping gemaakt met APK en wordt bekeken hoe we dit goed kunnen borgen, om zodoende goed te kunnen blijven rapporteren. De visie 2020-2023 die samen met gemeenten en UWV is opgesteld biedt de mogelijkheid om op sub regionaal niveau samen te werken en in te spelen op mogelijke veranderingen in de conjunctuur. Juist door deze doorontwikkeling zal een dynamisch WSP ontstaan.

*) Qua financiële structuur is het tekort van € 60.000 dat eind november 2018 nog voorzien werd, door bestuursmaatregelen omgebogen in een positief resultaat van € 56.000.

Via deze weg dank ik de medewerkers en directie van het WSP voor de bovengemiddelde inzet van het afgelopen jaar,

R.F.M. Raaijman

Voorzitter BC WSP

Reactie toevoegen

U bent hier