Dat is de slogan waarmee SP Westervoort de komen de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in gaat. Want een beter, socialer en zorgzaam Westervoort doen we voor elkaar en met elkaar!

In 2014 is SP Westervoort direct gestart met 4 zetels in de raadgemeenteraad. Dat laat zien dat ook in Westervoort behoefte is aan een vuist tegen het rechtse geluid. Ook in deze gemeente zijn er veranderingen teweeg gebracht die veel negatieve gevolgen hadden voor de mensen en de samenleving.  Solidariteit en sociale rechtvaardigheid is ernstig onder druk gezet. Want naast de crisis, die voelbaar is geweest voor heel veel gezinnen, hebben juist ook de mensen, die van zorg afhankelijk zijn, grote klappen gehad door de bezuinigingen op zorg die het vorige kabinet Rutte had doorgevoerd. Opkomen voor iedereen, in het bijzonder voor de zwakkeren in onze samenleving, is wat wij doen. En zo is, dankzij de SP, het armoedebeleid, de juiste uitvoering van de WMO en de participatiewet op de politieke agenda van onze gemeente gezet.

De SP zal zich in onze gemeente ook de komende raadsperiode blijven inzetten om onze plannen en ideeën, gebaseerd op de drie SP kernwaarden: solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid, zoveel mogelijk te realiseren. Als het nodig is om daarvoor in het college zitting te nemen zullen wij zeker ook die verantwoordelijkheid nemen om onze idealen ten uitvoer te brengen.

Kandidaten: 
Eef
Baarsen
Email: 
e.baarsen@chello.nl
Telefoon: 
026-3117725
Mobiel: 
06-48756298
Introductie: 
Geboren Arnhemmer en getrouwd met Jolanda Veenstra. Samen in het gelukkige bezit van 2 jongens en een meisje. En samen proberen we een bijdrage te leveren voor een sociaal verantwoord Westervoort.
 
Omdat ik een bosbouwkundige en milieukundige opleiding heb, wil ik mij binnen de groep vooral gaan bezig houden met deze onderwerpen.
 
Ik werk reeds sinds lange tijd voor de gemeente Bronckhorst en daarvoor voor de gemeente Zelhem dus ook de gemeentelijke problematiek is voor mij niet onbekend,
 
Bij deze een oproep: laten we Westervoort een gemeente maken waar menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit geen lose begrippen zijn!
Ondertitel: 
Bosbouw- en milieukundige
Rob
Raaijman
Email: 
robraaijman@gmail.com
Telefoon: 
026-3112303
Mobiel: 
06 51806123
Ondertitel: 
Docent St. Achterhoek VO
Nia
van Oudenallen
Email: 
jgompelman@hetnet.nl
Mobiel: 
6 51628851
Introductie: 

Getrouwd met Joop.

Ik ben net als de SP niet tegen “rijkdom” maar tegen “armoede” en daarom zet ik mij voor deze partij in om het verschil tussen arm en rijk zoveel mogelijk te beperken. 

Door de crisis is de ongelijkheid tussen arm en rijk groter geworden. Tien procent van de huishoudens in Nederland leeft van de allerlaagste inkomensgroep. Voor Westervoort zijn dat ± 650 huishoudens, dit zijn mensen met een uitkering of mensen met laagbetaalde banen.

Ik vind het geweldig dat wij nu met 4 zetels in de gemeenteraad zijn gekomen. Door de regering worden allerlei taken en bezuinigingen op het bordje van de gemeente gelegd en nu de SP in de raad zit kunnen we meedenken en handelen om het op zo menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit te verdelen.

Ondertitel: 
Voorzitter en penningmeester
Peter
Gompelman
Email: 
peter.spwestervoort@gmail.com
Telefoon: 
026-3113057
Mobiel: 
06-22941313
Introductie: 

Peter Gompelman momenteel werkzaam bij ProRail als treinverkeersleider. Dit houd in dat hij er verantwoordelijk voor is alle treinen veilig en op tijd te laten aankomen en vertrekken. Flexibiliteit en snel schakelen is hierbij een must wat in de gemeente politiek goed van pas komt. Peter vind dat de Westervoortse burger meer gehoord moet worden. Daarom zet hij zich in voor meer inspraak voor de burgers. Belangrijke onderwerpen voor hem zijn sociale voorzieningen, jeugd en zorg.  

Ondertitel: 
Treindienstleider bij Prorail
Ger
Terpstra
Email: 
westervoort@sp.nl
Telefoon: 
026-3118469
Mobiel: 
06-42043449
Introductie: 
56 jaar en opgegroeid in Amsterdam.  Na mijn middelbare school ben ik naar  de sociale academie gegaan. Mensen in moeilijke levensomstandigheden helpen was toen mijn jeugdige ideaal. Ik vond dat er veel onrecht was en wilde strijden voor een maatschappij die eerlijker zijn “rijkdom” verdeelde.  
 
Inmiddels ben ik 35 jaar als hulpverlener werkzaam en leef nog steeds met datzelfde ideaal. Ik ben nml. van mening dat mensen er niet zelf voor kiezen om in de problemen te komen. Veroordelen helpt dan niet. Steun en hulp waar nodig echter wel !                              
 
Er is ook een groep mensen die vanwege een verstandelijke of lichamelijk belemmering niet altijd aan de hoge economische eisen van onze samenleving kunnen voldoen. En zeker niet met een economie waar marktwerking een steeds grotere rolspeelt! 
 
Door mijn werkervaring heb ik de kennis opgedaan dat ieder mens in zijn bestaan gehoord, gezien en erkent wil worden wie hij of zij is. Het is niet aan de economie alleen om de kwaliteit van het leven te bepalen. De Socialistische Partij heeft daarover een duidelijke visie in haar programma “heel de mens”. De aandacht voor menselijke waardigheid en strijdbaarheid tegen onrecht maakt socialisme voor mij een actueel en levend begrip. Ook binnen de gemeente politiek.
 
Tot slot; ik ben gelukkig getrouwd, heb drie geweldige volwassen zoons en een super lieve hond! Muziek luisteren, boeken lezen en fotograferen zijn mijn hobby’s. Ik hou ook van een biertje drinken en lekker eten!
Ondertitel: 
Gezinsvoogd bij de William Schrikker jeugdbescherming
Gerrie
van Verseveld
Email: 
verseveld_1958@hotmail.com
Mobiel: 
06-47654628
Ondertitel: 
Buurtzorgdiensten
Standpunten: 
Kernwoord standpunt (titel): 
EEN GEZOND WESTERVOORT
Beschrijving standpunt: 

Het vorige kabinet heeft veel taken op het gebied van wmo, jeugd en participatie overgeheveld naar de gemeente die voor een kleiner budget al deze nieuwe taken moet uitvoeren. 

De SP zal net als in de afgelopen vier jaar oplettend zijn op alles wat er hier gebeurt. Het mag en kan niet zo zijn dat er mensen buiten de boot vallen doordat de hulp verminderd of van een slechtere kwaliteit wordt. De kwaliteit van de te leveren zorg moet bepalend zijn, niet het prijskaartje. Daarom willen wij dat het geld geoormerkt blijft en precies daar terecht komt waar het ook voor bedoeld is. 

Kernwoord standpunt (titel): 
EEN VEILIG WESTERVOORT.
Beschrijving standpunt: 

“Gebruiksvriendelijkheid voor voetgangers en fietsers staat voorop bij het aanleggen en of reconstrueren van verkeerswegen en bedrijfsterreinen”, zo schreven wij in het verkiezingsprogramma 2014. 

Nu 4 jaar later is de zuidelijke paralelweg aangelegd zodanig dat veel inwoners uit Westervoort er niets meer van snappen. “Waarom moet het fietspad ineens omgelegd worden, laat het liggen daar waar het lag het zorgde nooit voor problemen”, zo hebben wij vaak gehoord. De SP vindt dat deze mensen gelijk hebben en dat het fietspad weer op de oude plaats moet komen te liggen aan de kant van het spoor, met een veilige fietsoversteek ter hoogte van de tunnel bij het station

Kernwoord standpunt (titel): 
EEN LEREND WESTERVOORT
Beschrijving standpunt: 

Iedereen heeft recht op goede scholing, daarnaast is het bewezen dat sport en maatschappelijke oriëntatie mee werken aan een gezonde en positieve levensinstelling. 

De SP vindt dat een breed cultureel aanbod waaronder muziekonderwijs ( via muziekverenigingen) bibliotheek en culturele voorzieningen op dorpsniveau hiervan onderdeel moeten zijn (bv toneelverenigingen, voorleesavonden). Het creatief zoeken naar oplossingen voor het behoud van onze bibliotheek is hier een goed voorbeeld van. Tevens is de gekozen samenwerkingsvorm Liemers breed een goed voorbeeld hoe je cultuur ook binnen Westervoort op de kaart kan krijgen.

Kernwoord standpunt (titel): 
EEN WERKEND WESTERVOORT
Beschrijving standpunt: 

De gemeente Westervoort is een typisch forensendorp. Werken in de eigen woonplaats of directe omgeving moet gestimuleerd worden.

De SP vindt dat maatschappelijke stages moeten worden gestimuleerd. Het liefst in ons eigen Westervoort, een mooiere manier om het Westervoort gevoel terug te krijgen is er niet. Verder vinden wij dat ook de mensen zonder werk deel behoren uit te maken van een werkend Westervoort desnoods op vrijwillige basis zonder dat er sprake is van verdringing van reguliere betaalde arbeid. Dit is voor ons niet toelaatbaar omdat daarmee een negatieve spiraal in werking gezet wordt. 

Kernwoord standpunt (titel): 
EEN SOLIDAIR WESTERVOORT
Beschrijving standpunt: 

Iedereen heeft recht om dat gene te krijgen wat nodig is om deel te nemen aan de samenleving.

Foldermateriaal moet zodanig samengesteld zijn dat informatie voor iedereen toegankelijk is. Voor mensen die niet bij machte zijn om voor hun eigen zaken op te komen hebben wij als maatschappij de plicht om deze groep mensen te helpen. Ambtenaren als vertegenwoordigers van de gemeente zullen voor deze groep mensen extra inzet moeten tonen om hun belangen te verdedigen. 

Kernwoord standpunt (titel): 
WONEN IN WESTERVOORT
Beschrijving standpunt: 

In de komende 4 jaar komt er een nieuwe wet waarin veel oude wetten opgenomen worden. Het betreft onder andere de Wet ruimtelijke ordening, Wet Milieubeheer, bouw wetgeving en de groenwetgeving.

In deze nieuwe wet zullen zaken geregeld worden die rechtstreeks invloed hebben op onze leefomgeving. In het huidige beleid ontwikkelt de gemeente plannen en presenteert deze vervolgens als een voldongen feit aan de inwoners. 

Contact email: 
Landingspagina: 
Geboren Arnhemmer en getrouwd met Jolanda Veenstra. Samen in het gelukkige bezit van 2 jongens en een meisje. En samen proberen we een bijdrage te leveren voor een sociaal verantwoord Westervoort.
 
Omdat ik een bosbouwkundige en milieukundige opleiding heb, wil ik mij binnen de groep vooral gaan bezig houden met deze onderwerpen.
 
Ik werk reeds sinds lange tijd voor de gemeente Bronckhorst en daarvoor voor de gemeente Zelhem dus ook de gemeentelijke problematiek is voor mij niet onbekend,
 
Bij deze een oproep: laten we Westervoort een gemeente maken waar menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit geen lose begrippen zijn!
Eef Baarsen
Slogan: 
WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET SAMEN KAN?
Aantal topkandidaten: 
10

Volg SP Westervoort

SP in de regio

Nieuws