Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Westervoort

WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET SAMEN KAN?

Dat is de slogan waarmee SP Westervoort de komen de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in gaat. Want een beter, socialer en zorgzaam Westervoort doen we voor elkaar en met elkaar!

In 2014 is SP Westervoort direct gestart met 4 zetels in de raadgemeenteraad. Dat laat zien dat ook in Westervoort behoefte is aan een vuist tegen het rechtse geluid. Ook in deze gemeente zijn er veranderingen teweeg gebracht die veel negatieve gevolgen hadden voor de mensen en de samenleving.  Solidariteit en sociale rechtvaardigheid is ernstig onder druk gezet. Want naast de crisis, die voelbaar is geweest voor heel veel gezinnen, hebben juist ook de mensen, die van zorg afhankelijk zijn, grote klappen gehad door de bezuinigingen op zorg die het vorige kabinet Rutte had doorgevoerd. Opkomen voor iedereen, in het bijzonder voor de zwakkeren in onze samenleving, is wat wij doen. En zo is, dankzij de SP, het armoedebeleid, de juiste uitvoering van de WMO en de participatiewet op de politieke agenda van onze gemeente gezet.

De SP zal zich in onze gemeente ook de komende raadsperiode blijven inzetten om onze plannen en ideeën, gebaseerd op de drie SP kernwaarden: solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid, zoveel mogelijk te realiseren. Als het nodig is om daarvoor in het college zitting te nemen zullen wij zeker ook die verantwoordelijkheid nemen om onze idealen ten uitvoer te brengen.

Lijsttrekker: Eef Baarsen

Geboren Arnhemmer en getrouwd met Jolanda Veenstra. Samen in het gelukkige bezit van 2 jongens en een meisje. En samen proberen we een bijdrage te leveren voor een sociaal verantwoord Westervoort.
 
Omdat ik een bosbouwkundige en milieukundige opleiding heb, wil ik mij binnen de groep vooral gaan bezig houden met deze onderwerpen.
 
Ik werk reeds sinds lange tijd voor de gemeente Bronckhorst en daarvoor voor de gemeente Zelhem dus ook de gemeentelijke problematiek is voor mij niet onbekend,
 
Bij deze een oproep: laten we Westervoort een gemeente maken waar menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit geen lose begrippen zijn!

1. Eef Baarsen

Bosbouw- en milieukundige

Meer informatie

2. Rob Raaijman

Docent St. Achterhoek VO

3. Nia van Oudenallen

Voorzitter en penningmeester

Meer informatie

4. Peter Gompelman

Treindienstleider bij Prorail

Meer informatie

5. Ger Terpstra

Gezinsvoogd bij de William Schrikker jeugdbescherming

Meer informatie

6. Gerrie van Verseveld

Buurtzorgdiensten

EEN GEZOND WESTERVOORT

Het vorige kabinet heeft veel taken op het gebied van wmo, jeugd en participatie overgeheveld naar de gemeente die voor een kleiner budget al deze nieuwe taken moet uitvoeren. 

De SP zal net als in de afgelopen vier jaar oplettend zijn op alles wat er hier gebeurt. Het mag en kan niet zo zijn dat er mensen buiten de boot vallen doordat de hulp verminderd of van een slechtere kwaliteit wordt. De kwaliteit van de te leveren zorg moet bepalend zijn, niet het prijskaartje. Daarom willen wij dat het geld geoormerkt blijft en precies daar terecht komt waar het ook voor bedoeld is. 

EEN VEILIG WESTERVOORT.

“Gebruiksvriendelijkheid voor voetgangers en fietsers staat voorop bij het aanleggen en of reconstrueren van verkeerswegen en bedrijfsterreinen”, zo schreven wij in het verkiezingsprogramma 2014. 

Nu 4 jaar later is de zuidelijke paralelweg aangelegd zodanig dat veel inwoners uit Westervoort er niets meer van snappen. “Waarom moet het fietspad ineens omgelegd worden, laat het liggen daar waar het lag het zorgde nooit voor problemen”, zo hebben wij vaak gehoord. De SP vindt dat deze mensen gelijk hebben en dat het fietspad weer op de oude plaats moet komen te liggen aan de kant van het spoor, met een veilige fietsoversteek ter hoogte van de tunnel bij het station

EEN LEREND WESTERVOORT

Iedereen heeft recht op goede scholing, daarnaast is het bewezen dat sport en maatschappelijke oriëntatie mee werken aan een gezonde en positieve levensinstelling. 

De SP vindt dat een breed cultureel aanbod waaronder muziekonderwijs ( via muziekverenigingen) bibliotheek en culturele voorzieningen op dorpsniveau hiervan onderdeel moeten zijn (bv toneelverenigingen, voorleesavonden). Het creatief zoeken naar oplossingen voor het behoud van onze bibliotheek is hier een goed voorbeeld van. Tevens is de gekozen samenwerkingsvorm Liemers breed een goed voorbeeld hoe je cultuur ook binnen Westervoort op de kaart kan krijgen.

EEN WERKEND WESTERVOORT

De gemeente Westervoort is een typisch forensendorp. Werken in de eigen woonplaats of directe omgeving moet gestimuleerd worden.

De SP vindt dat maatschappelijke stages moeten worden gestimuleerd. Het liefst in ons eigen Westervoort, een mooiere manier om het Westervoort gevoel terug te krijgen is er niet. Verder vinden wij dat ook de mensen zonder werk deel behoren uit te maken van een werkend Westervoort desnoods op vrijwillige basis zonder dat er sprake is van verdringing van reguliere betaalde arbeid. Dit is voor ons niet toelaatbaar omdat daarmee een negatieve spiraal in werking gezet wordt. 

EEN SOLIDAIR WESTERVOORT

Iedereen heeft recht om dat gene te krijgen wat nodig is om deel te nemen aan de samenleving.

Foldermateriaal moet zodanig samengesteld zijn dat informatie voor iedereen toegankelijk is. Voor mensen die niet bij machte zijn om voor hun eigen zaken op te komen hebben wij als maatschappij de plicht om deze groep mensen te helpen. Ambtenaren als vertegenwoordigers van de gemeente zullen voor deze groep mensen extra inzet moeten tonen om hun belangen te verdedigen. 

WONEN IN WESTERVOORT

In de komende 4 jaar komt er een nieuwe wet waarin veel oude wetten opgenomen worden. Het betreft onder andere de Wet ruimtelijke ordening, Wet Milieubeheer, bouw wetgeving en de groenwetgeving.

In deze nieuwe wet zullen zaken geregeld worden die rechtstreeks invloed hebben op onze leefomgeving. In het huidige beleid ontwikkelt de gemeente plannen en presenteert deze vervolgens als een voldongen feit aan de inwoners. 

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website