h

ONBEGRIP BIJ OPPOSITIE OVER MOTIE KADERS WONINGBOUWNOTITIE!

12 februari 2019

ONBEGRIP BIJ OPPOSITIE OVER MOTIE KADERS WONINGBOUWNOTITIE!

De afgelopen raadsvergadering, 4 februari 2019, was er nog al wat ophef ontstaan bij de oppositie betreffende onze houding over de Woningbouw-notitie. Wij hebben deze notitie beschouwd als een soort van voorbode op de stukken die inhoudelijk ingaan op de zaak. Zoals ook aangegeven werd door de wethouder. Om algemene richtlijnen mee te geven heeft de SP samen met CDA en D66 een aantal kaders opgesteld waaraan toekomstige inhoudelijke stukken getoetst zullen gaan worden.

Deze motie met daarin 8 kaders is door de meerderheid van de raad aangenomen.

De kaders zullen de richting aangeven voor toekomstige beleidsstukken.

  1. Bewoners van huurwoningen met een lage tot middelhoge huurprijs stromen niet door en houden daardoor, ook als de gezinsgrootte niet meer passend is bij de grootte van het huurhuis dat zij bewonen, huurwoningen weg bij startende jonge gezinnen die op zoek zijn naar een goedkope(re) huurwoning. Kader stellend voor het woningbouwprogramma is dat er ook woningen (appartementen) worden gebouwd die interessant zijn voor de hiervoor bedoelde groep (veelal oudere huurders), zodat doorstroming voor hen aantrekkelijk is en er daarmee ruimte komt voor jonge (bij voorkeur Westervoortse) gezinnen.
  1. Bij ouderen en ook bij jongeren is er behoefte aan woonruimte in het centrum van Westervoort. Met name rond de Wyborgh en rondom het spoorviaduct bij de Dorpstraat dient gekeken te worden naar mogelijkheden van (kleinere) koop- en huur appartementen die inpasbaar zijn in de woonomgeving.
  1. Er is sprake van enige disbalans in de Westervoortse woningvoorraad: teveel goedkope(re) huurwoningen ten opzichte van midden-dure en duurdere koop- en huurwoningen. In de uitwerking van de woningnotitie dient, bijvoorbeeld in het gebied Westervoort Noord en Dorpsstraat/Hamersestraat, meer ruimte te komen voor het verminderen van deze disbalans door focus op bouwen van midden-dure en duurdere koop- en huurwoningen. De SP streeft ernaar dat het voor starters, ouderen en jongeren mogelijk gemaakt moet worden om in hun eigen gemeente een passende woning te verkrijgen.
  1. Westervoort Noord (omgeving kleigaten en voetbalvelden) biedt uitgelezen mogelijkheden voor kwalitatieve en parkachtige bouw in het midden en hogere koopsegment. Een deel van het woningbouwprogramma in het genoemde segment voor de aankomende decennia zal daarop gericht moeten worden. Hierbij zet de SP zich in dat in de ruimte die er nog is duurzaamheid de voorkeur heeft.
  1. Groene en open plekken in de wijken van Westervoort dienen zo min mogelijk bebouwd te worden en groen en open te blijven voor de leefbaarheid van de wijken. Inbreiding ten koste van groen dient vermeden te worden; dat gaat ten koste van de leefbaarheid van de wijken. Wel kan worden gekeken naar herstructureren en revitaliseren van oude bebouwde plekken, waaronder wordt verstaan: afbreken van wat er staat en nieuw bouwen, waarbij hoogbouw tot op zekere hoogte is toegestaan. Voor revitalisering kan in het bijzonder worden gekeken naar mogelijkheden langs de IJsseldijk en de Rijndijk en in het centrum van Westervoort.
  1. Westervoort kent een aantal grote woningen, waarvan eigenaren het verzoek kunnen doen om tot splitsing te mogen over gaan, vaak in verband met mantelzorg. Deze verzoeken dienen met de grootst mogelijke welwillendheid en voortvarendheid behandeld te worden.
  1. Bedrijfsruimte heeft in sommige gevallen onvoldoende potentie om ingezet te blijven worden als bedrijfsruimte. ‘Omkatten’ tot woonruimte biedt dan mogelijk wel potentie en voorkomt langdurige  leegstand en mogelijk verval. Het is wenselijk om bedrijfsruimte in die gevallen om te bouwen tot woonruimte, vermits natuurlijk wel voldaan wordt aan de eisen die gesteld worden aan woonruimte.
  1. Het onderwerp Tiny-houses is een punt voor de verdere uitwerking van het woningbouwprogramma. Bij de verdere uitwerking zal per gebiedsuitwerking bepaald moeten worden óf en zo ja, waar en hoe geëxperimenteerd kan worden met Tiny houses of andere woonvormen voor alleenstaanden.

Reactie toevoegen

U bent hier