h

Algemene Beschouwingen 2016 -gemeente Westervoort-

5 juli 2016

Algemene Beschouwingen 2016 -gemeente Westervoort-

Algemene Beschouwingen SP 6 juli 2016

Elk jaar kunnen wij als SP fractie constateren dat de leesbaarheid en de duidelijkheid van de voorliggende voorjaarsnota beter wordt. Zelfs wij die geen cijfertjes-personen zijn hebben het gevoel dat wij het snappen en dat het voor ons mogelijk is om een weloverwogen oordeel over het geschrevene te hebben.

Daarvoor onze dank aan het huis en in het bijzonder diegene die er een duidelijk en helder verhaal van hebben gemaakt.

Als Fractie hebben we de keuze gemaakt om niet over elk onderdeel iets te willen zeggen. Een deel van de punten kunnen we mee akkoord gaan. En bij een aantal hebben we alleen een aantal opmerkingen. Wij verzoeken in deze de Griffie om ons totale verhaal in IBABS te zetten en dit stuk zo gevraagd aan diegene die geen toegang hebben tot IBABS toe te zenden per post of email. Ook zullen wij op onze eigen website de schriftelijke versie van de algemene beschouwingen zetten.

Maar het zou saai zijn als wij zonder meer akkoord gaan en over gaan naar de orde van de dag. Nee, zo eenvoudig komt deze raad er niet vanaf. Wij willen juist de woordvoerder zijn voor die mensen die moeilijker voor hun zelf op kunnen komen. Dit hebben we dan ook hoog in ons vaandel staan.

Programma: Welzijn, zorg en volksgezondheid

Ik had voor u kunnen verschijnen in een ludiek pak of hoedje maar dan was ik niet origineel geweest. En het speerpunt wat wij vandaag willen belichten is niet te pakken in een vermomming of een verkleedpartij. Armoede, een zaak waar elke gemeente zich voor moet schamen. In een welvarend land als Nederland, waar de armoede zich steeds meer gaat uitbreiden, zonder dat dit zichtbaar is zitten steeds meer mensen op of onder de armoedegrens en zien ze geen mogelijkheden om zich daaruit te vechten.

Juist voor deze groep mensen moet er een vangnet zijn. Schuldhulpverlening, Voedselbanken, Kledingbonnen, De Gelrepas, huisraadmagazijn. Allemaal zaken waar ik liever geen gebruik van zou willen maken maar waar echter steeds meer mensen een beroep op moeten doen.

Armoedebeleid, en daarbij horend de vraag aan de raad om een extra budget beschikbaar te stellen was voor ons een vanzelfsprekende zaak dat wij hiermee akkoord gaan.

In de laatste commissievergadering,  Bestuur, Samenleving en Financiën hebben we aangegeven dat een structureel tekort, van nu 140.000 euro tot in 2010 71.000 euro, onacceptabel is.

Juist het hoge niveau wat nu gehanteerd wordt voor armoedebestrijding in Westervoort zien wij mede gezien de bevolkingssamenstelling als een groot goed. Wel verzoek wij het college om aan de aanbevelingen uit het rapport van Spectrum daar waar mogelijk is over te nemen. Met name de aanbeveling om verbindingen te leggen tussen armoedebeleid, schuldhulpverlening en zorg, en participatiebeleid, doorbreek de cirkel van armoede, negatief gedrag en isolement.

De landelijke SP zal dit najaar komen met een wetsvoorstel “Nationaal Zorgfonds”, waarbij de eigen bijdrage komt te vervallen, Fysiotherapie, tandarts komen terug in het basispakket. Juist voor de armoede is ook dit een bijdrage om de waardigheid van die groep te vergroten. Juist deze groep kiest er nu voor een verzekering zonder eigen bijdrage te nemen waardoor op meerdere onderdelen zoals fysiotherapie en tandheelkundige zorg geen toegang is.

Onze fractie is verheugd te zien dat de aanbeveling verleden jaar bij de voorjaarsnota nu gewaardeerd is en de broekriem aan te halen en te zorgen dat er weer genoeg vlees op de botten komt om eventuele onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.

-----------------------------------------------------------

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VOORJAARSNOTA 2016

De fractie van de SP gaat akkoord met alle 3 de beslispunten van de voorjaarsnota, maar wil voor de volledigheid toch inhoudelijk ingaan op een aantal onderdelen van deze voorjaarsnota.

Programma Burgers, Bestuur en Dienstverlening: Akkoord.

Programma Veiligheid: Akkoord.

Programma wonen en woonomgeving: Akkoord met opmerking.

Voor het uitvoeren van het groenonderhoud wordt er een extra bedrag gevraagd aan de raad van 118.000 euro, mede omdat de aanbesteding duurder uitgevallen is dan geplant. Onze fractie vindt dit ontoelaatbaar mede door het structurele karakter van de vraag. Wij hadden graag gezien dat het college dringend om op zoek was gaan naar eventuele bezuinigingen en prioriteringen om de kosten binnen de perken te houden. Voor de overige budgettaire zaken heeft de fractie van de SP geen op- of aanmerkingen.

Programma verkeer en vervoer: Akkoord.

Programma jeugd en onderwijs: Akkoord.

Programma milieu en water: Akkoord.

Programma welzijn, zorg en volksgezondheid: Akkoord met opmerking.

  1. Een structureel overschot zoals nu gepresenteerd wordt op het onderdeel WMO voorzieningen vindt onze fractie onacceptabel en niet in verhouding met de geluiden vanuit de huishoudelijke hulp (onderbetaling, te hoge werkdruk). Wij zijn dan ook van mening dat dit college meer energie en creativiteit moet gebruiken om de last van de gebruik-makers van het WMO budget te verlichten. Wel is bij onze fractie bekend dat er nog verschillende rekeningen binnen zullen komen die uit dit budget betaald moeten worden.
  2. De knelpunten bij het cultuurhus de Nieuwhof vindt onze fractie niet van deze tijd. Hoe is het mogelijk dat exploitatielasten niet door de gemeente zijn vergoed de afgelopen jaren. Natuurlijk wordt gestreefd om dit bedrag alsnog aan de stichting over te maken. Ons verzoek in deze is om te bezien dat er vanuit de RSD, Deltahuis structurele personele versterking voor het cultuurhus kan komen voor de invulling van een bedrijfsleider.

Programma Cultuur, sport en recreatie: Akkoord.

Programma werk, inkomen en economie: Akkoord.

Programma algemene dekkingsmiddelen: Akkoord.

Bestemmingen: Akkoord.

Bijlagen: Akkoord met opmerking.

Huize Vredenburg is door de manier dat hier tentoonstellingen, bijeenkomsten e.d. uitgevoerd worden uniek in zijn soort. Juist het in standhouden van deze faciliteit vinden wij belangrijk een goede klimaatbeheersing is in deze een must. Wij roepen daarom het college op om voor dit bijzondere gebouw wat behouden moet blijven voor ons nageslacht en een slechte klimaatbeheersing niet bij zal dragen hieraan om alsnog voor het ventilatiesysteem Huize Vredenburg op zoek te gaan om aan de wens tegemoet te komen.

U bent hier