h

Commissie verslag(en) april 2015

19 april 2015

Commissie verslag(en) april 2015

Afgelopen 13 en 14 april zijn in de gemeente zowel de commisie Bestuur Samenleving en Financiën als de commissie Ruimte en Veiligheid bijeen geweest.

Deze vergaderingen kunnen gevolgd worden via de ‘livestream’ op de website van de gemeente Westervoort.

Om onze volgers tegemoet te komen zal voortaan een korte update van de ‘highlights’ geplaatst worden op deze website. 

Opheffing Stadsregio.

De SP fractie kenbaar gemaakt dat de SP de meerwaarde inziet van de samenwerking op regionaal terrein, en hoopt dat er, ondanks het verdwijnen van de Stadsregio Arnhem Nijmegen,  iets voor in de plaats terugkomt wat een meerwaarde heeft voor de regio, waarbij de democratische legitimiteit gewaarborgd is. 

Renovatie van het park Steenderens.

Er zijn, ook vanuit de SP, zorgen geuit en vragen gesteld aan het College over de ecologische gevolgen van de renovatie van het park. Dit mede omdat dit in de onderbouwing van het plan niet is terug te vinden. In het kader van de Flora en Fauna wet wil de SP deze onderbouwing terugzien in het plan. Tevens heeft de SP gevraagd aan het College om te kijken naar goedkopere alternatieven voor de renovatie van het park, omdat de onderbouwing van het gevraagde bedrag te mager is. Ook de gezondheidstoestand van de te vellen bomen is niet opgenomen in het voorliggende plan. Verzocht is deze plannen voor de raadsvergadering ter beschikking worden gesteld. Dit is toegezegd door het College. 

Uitbreiding Het Ambacht 12-14

Wat betreft de uitbreidingsprocedure blijkt dat de aangevraagde bedrijfshal groter is dan het bouwblok en er via het bestemmingsplanherziening gepoogd wordt om deze bouw toch mogelijk te maken. De wethouder geeft aan dat er bij de vaststelling van het bestemmingsplan in 2012 een omissie is ontstaan door het bouw-vlak even groot te maken als het gesloopte pand, maar dat er in het oudere bestemmingsplan meer mocht. 

Tijdens de vergadering is duidelijk gemaakt dat het wel een omissie kan zijn, maar dat er een goedgekeurd bestemmingsplan ligt waar een beroep en bezwarentermijn aan vooraf gegaan is. Daarom moeten wij op dit moment uitgaan van het geldende en goedgekeurde bestemmingsplan. Een koper van een in die nabijheid gelegen object mag er in redelijkheid van uitgaan dat zo’n nieuw bestemmingsplan enige waarborgen biedt ten aanzien van ongemakken. De SP kan dus akkoord gaan mits er gebouwd wordt binnen het geldende bouwblok. 

Invulling schoolgebouwen Ook is de invulling van twee schoolgebouwen aan bod geweest. Er zijn onderhandelingen gaande met een aantal zelfstandige zonder personeel (ZZP’ers)  betreffende de invulling van 2 schoolgebouwen. Deze onderhandelingen zijn in een ver gevorderd stadium. Deze groep wil in het gebouw van de Brug ruim 500m2 huren van de gemeente, voor de opzet van een alternatief gezondheidscentrum. Er is een verder onderzoek gaande betreffende de invulling van de schoolgebouwen. 

Bomenbeheerplan Het agendapunt Bomenbeheerplan wordt doorgeschoven wegens te veel onduidelijkheden, en meerdere verzoeken om de investering uit te smeren over meer dan 5 jaar. 

Reactie toevoegen

U bent hier