h

Open brief aan Cor Verdaas

18 december 2008

Open brief aan Cor Verdaas


Beste mijnheer Verdaas,

Als u op een onderwerp wordt aangesproken dan antwoordt u vaak met de zinsnede dat u niet helemaal naïef bent. Maar als u geloofwaardig wilt zeggen, dan begrijpt u de zorgen en de woede van de bewoners.

Nu de provincie Gelderland de Pleijroute aanduidt als een hardnekkig milieuknelpunt tot tenminste 2015 en als bij dat knelpunt een asfaltcentrale met geur- en geluidsoverlast wordt opgericht, dan is dat ernstig. Zeker als in het Geldersmilieuplan 3 juist staat dat nieuwe knelpunten in de toekomst moeten worden voorkomen.

De bewoners hebben bij de eerste voorlichting over Bruil diverse brochures gekregen. Daarin stonden de volgende zinsneden.. de afspraken die de overheden met het bedrijf maken over het voldoen aan de strengste milieunormen, worden dwingend en handhaafbaar vastgelegd in de milieuvergunning… en . .. de beste oplossingen die bekend zijn, worden toegepast. In een andere brochure stond … de beste beschikbare technieken worden ingezet om de uitstoot van andere stoffen tot een absoluut minimum te beperken. … en …. overkapte opslag en ondergronds transport van grondstoffen en producten beperken de milieuhinder van de asfaltcentrale tot een minimum. Over lawaai werd gezegd dat: ..de gezamenlijke bijdrage van de geluidsbronnen bedraagt maximaal 45 dB(A). In deze brochures van provincie en gemeente stonden geen kleine lettertjes zoals bij beleggingsmaatschappijen gebruikelijk is.

Voor de bewoners komt langzaam maar zeker de aap uit de mouw. Eerst verdwijnt de MER en daarmee de inspraak bij het onderzoek. Tijd voor het opstellen van aanvullende vragen is er bijna niet, want er is haast veel haast. Jammer dat de provincie niet zo veel haast maakte bij het zoeken naar de goede locatie zoals bleek uit mijn onderzoek via de WOB. Of blijkt die haast juist uit het ontbreken van een afsluitend rapport met criteria over de gewenste plaats en het daarom hanteren van een set bestuursafspraken.

De consequenties blijken uit het Onafhankelijk Milieu Advies, in samenvatting: ja, er is overlast van o.a. geur en geluid maar dat is dan wel ‘aanvaardbare overlast’. Om die overlast ‘aanvaardbaar’ te maken moet wel het Gelders geurbeleid worden aangepast en de geluidsoverlast is alleen ‘acceptabel’ bij de hantering van de minst zware normen. Dan blijken bovenstaande toezeggingen uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Trouwens de vraag of ook aan toekomstige milieunormen wordt voldaan bleek niet relevant.

En dan de asfaltfabriek: u zei dat Bruil zo goed meewerkte aan dit onderzoek: ja, dat moest er nog eens bijkomen. Maar hoe essentieel is die fabriek eigenlijk. Het is zeker geen hi-tech bedrijf dat een verrijking oplevert voor t-EMT bedrijven aan de Koningspleij. De werkgelegenheid is nauwelijks de moeite: de functies komen over uit Wageningen .

Wat is dan het belang van zo’n megacentrale voor de wegenbouwbedrijven en voor de asfaltering van Gelderse wegen? Zoals u weet mijnheer Verdaas zitten de klanten van Bruil ten Westen van Wageningen. Die gaan echt geen 60 km omrijden, want ook elders is genoeg asfaltproductie. De bezettingsgraad van de centrales is volgens de NMa circa 75 % . Andere rapporten spreken van 40 % overcapaciteit en als u dat niet gelooft: ook dat staat in een TNO-rapport.

Met vriendelijke groet,
Ad Bleumink

U bent hier